Privacyverklaring Pand66

Privacyverklaring Pand66

Pand66 vindt de privacybescherming van haar cliënten , potentiële cliënten en  bezoekers van de website van essentieel belang voor haar activiteiten.  Pand66 houdt zich in alle gevallen aan de eisen  die de Algemene Verordening  Gegevensbescherming daaraan stelt.

Doeleinden voor verwerking persoonsgegevens

  • Het beantwoorden van ingevulde contactformulieren.
  • Het uitvoeren van overeenkomsten , die tot stand zijn gekomen tussen Pand66 en cliënten .
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens

Pand66 beperkt het verzamelen en verwerken slechts tot  die persoonsgegevens , die nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld (zie hierboven).

Beveiligen en bewaren

Pand66 zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden opgeslagen. Alleen  geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens. Pand66 bewaart uw gegevens niet  langer dan nodig is, tenzij wettelijke termijnen hiervan afwijken.

Verstrekking aan derden

Pand66 zal uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen verstrekken. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverleners.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Dataportabiliteit en Recht om vergeten te worden

Pand66 zal het recht op dataportabiliteit invulling geven door, indien gewenst, de betreffende persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking te stellen aan cliënt. Een beroep op het recht om vergeten te worden zal  Pand66 honoreren indien aan de wettelijke voorschriften, die hieraan verbonden zijn,  is voldaan.

Recht van inzage en rectificatie

Pand66 zal op verzoek  van (ex) cliënt  inzage bieden in de door Pand66 verwerkte persoonsgegevens. Tevens biedt Pand66 de mogelijkheid tot rectificatie en/of aanvulling van de verwerkte persoonsgegevens.

Wijzigingen in privacyverklaring

Pand66 houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?
Neem contact met ons op via 0596-568423 of info@pand66.nl